O nás

História domova sociálnych služieb

2000

Prvá činnosť bola zahájená v roku 2000 ako poskytovanie sociálnej služby v Domove dôchodcov Auxilium , ako súkromná organizácia.

1. január 2008

Od roku  01.01.2008 bola zahájená činnosť ako poskytovanie sociálnej služby  v domove sociálnych služieb  pre kapacitu 40 osôb, ktorú poskytovala Auxilium Plus n.o

Auxilium Plus n.o. v súčasnosti

V súčasnosti  poskytuje sociálna služby v Zariadení pre seniorov Auxilium Plus pre 40 osôb, ktorú poskytuje Auxilium Plus n.o.

Druh poskytovaných služieb

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok v zmysle platnej legislatívy.

Pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb sa nezisková organizácia zameriava najmä na osoby:

  • staré
  • bezvládne
  • vyžadujúce opateru
  • sociálne ohrozené
  • nachádzajúce sa v ťažkých životných situáciách
  • nachádzajúce sa v krízových situáciách

Auxilium Plus n.o. poskytuje sociálne služby bez ohľadu na vyznanie, vek, národnosť, rasu a politické presvedčenie prijímateľov týchto služieb.

Orgány neziskovej organizácie

  • správna rada
  • riaditeľ
  • dozorná rada

Štatutárnym orgánom je riaditeľ neziskovej organizácie.