Predmet činnosti

Predmetom činnosti zariadenia pre seniorov Auxilium plus n. o.je poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.