Služby

01Odborné

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Základné sociálne poradenstvo
  • Sociálna rehabilitácia
  • Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
  • Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinnosti
  • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

02Obslušné

Ubytovanie

Stravovanie

Upratovanie

Pranie

Žehlenie

Údržba bielizne a šatstva

03Ďalšie činnosti

  • záujmová a kultúrna činnosť
  • podmienky na úschovu cenných vecí
Zaujali vás naše služby? Neváhajte nás kontaktovať.