Služby, ktoré poskytujeme...


Klienti Domova sociálnych služieb Auxilium Plus n.o.

Domov sociálnych služieb Auxilium Plus n.o. poskytuje sociálnu službu klientom so zdravotným postihnutím – telesným, duševným a psychickým. V zariadení žijú a sú prijímaní do neho aj klienti s pridruženým zdravotným postihnutím, zmyslovým a telesným. Celková kapacita zariadenia je na 40 klientov. DSS poskytuje klientom celoročnú starostlivosť. DSS Auxilium Plus n.o.  poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona č.448/2008.

Odborné činnosti

Základným cieľom je predchádzanie, zabránenie vzniku, prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu  dospelých s postihnutím. Zvyšovali sme informovanosť v súlade so štandardnými pravidlami OSN na vytváranie rovnakých príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím. Poradenskú činnosť v Domove sociálnych služieb Auxilium Plus n .o, Číž poskytuje sociálna pracovníčka, administratívna pracovníčka a riaditeľ DSS. 

Najintenzívnejšie  pracujeme s  pracovníkmi sociálno-zdravotného úseku, ktorých usmerňujeme k jednotnému pôsobeniu v záujme dosiahnutia optimálneho rozvoja jednotlivých psychomotorických funkcií klientov. Interní aj externí pracovníci poskytujú základné sociálne poradenstvo a iné odborné činnosti v zmysle § 16 zákona č. 448/2008 Z.z. potrebné na orientáciu v sociálnej, hmotnej a sociálnoprávnej oblasti. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry a ošetrovatelia.

Pracovná terapia

Našim najdôležitejším zámerom je dosiahnutie čo najvyššieho stupňa samostatnosti pri utváraní, rozvíjaní a upevňovaní hygienických a sociálnych návykov a pri nácviku sebaobslužných činností. Práca priaznivo ovplyvňuje postihnutých klientov po stránke fyzickej i psychickej. Pracovné návyky viedli klientov ku konštruktívnejšiemu mysleniu, zvyšovali telesnú a manuálnu obratnosť čo kladne pôsobilo na sebavedomie klientov.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je realizované v rámci každodennej práce s klientmi. Pre každého klienta sú vypracované individuálne plány, podľa ktorého sú realizované individuálne práce a pohovory.

Obslužné činnosti

Stravovanie

Stravovanie klientov zabezpečuje vlastná kuchyňa. Je zabezpečené poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav občanov vo forme celodenného stravovania. V rámci celodennej stravy klientom poskytujeme raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru (pre diabetikov aj druhú večeru). Jedálny lístok je vypracovaný po konzultácii s obvodným lekárom. Zvýšená pozornosť je venovaná dodržiavaniu pitného režimu.

Ubytovanie

Obyvatelia sú ubytovaní v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v prekrásnom parku. Izby sú vkusne zariadené, obyvatelia majú umožnené priniesť z domu obľúbené veci, nábytok. Bývanie klientov zariadenia bolo zabezpečené v 2-posteľových a 3-posteľových izbách.

Iné obslužné činnosti

Každému klientovi Auxilium Plus n.o. zabezpečuje upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobného šatstva, údržbu a opravu osobného vybavenia.

Obyvateľom s nepriaznivým zdravotným stavom sa podľa rozsahu ich zdravotného postihnutia poskytuje pomoc na zabezpečenie nevyhnutných úkonov pri čiastočnej, prevažnej alebo úplnej bezvládnosti. Klienti, ktorých mobilita je obmedzená len čiastočne alebo sú plne mobilní, dokážu vykonávať základné životné úkony samostatne, práca s nimi spočíva hlavne v dohľade.

Ďalšie činnosti

Záujmová a kultúrna činnosť

Pracovníci neziskovej organizácie pracujú v nasledovných intenciách :


 • poskytujú poradenskú činnosť
 • poskytujú pomoc novoprijatým klientom v procese adaptácie
 • podieľajú sa na zabezpečovaní sociálnej, právnej a inej pomoci klientom v spolupráci s inými orgánmi a organizáciami
 • pomáhajú klientom pri drobných nákupoch
 • rozdeľujú a roznášajú informačný materiál pre klientov
 • na základe zdravotného stavu, celkovej schopnosti a ich dobrovoľnosti získavajú klientov pre kultúrnu a záujmovú činnosť
 • zapájajú obyvateľov do zhotovovania nástenných tabuliek , pútačov, najmä ich aktualizáciu na počesť významných výročí, historických udalostí, pamätných dní a sviatkov
 • propagujú a organizujú sledovanie zaujímavých a hodnotných televíznych programov, rozhlasových relácií, čítanie časopisov, kníh, novín atď.
 • organizujú pre klientov stretnutia pri príležitosti ich životných jubileí, pripravujú pre nich za ich aktívnej pomoci čajové odpoludnia, posedenia v prírode pri pečení slaniny, varení kotlíkového guľáša a pod.
 • osobitnú pozornosť venujú novým obyvateľom a na základe ich zdravotného stavu, celkovej schopnosti a  dobrovoľnosti získavali ich pre kultúrnu a záujmovú činnosť
 • pravidelne nadväzujú osobný a telefonický kontakt s rodinnými príslušníkmi klientov
 • vypracujú individuálne plány a prílohy rozvoja osobnosti klientov, a realizujú ich pravidelné prehodnocovanie za účasti pracovníkov sociálneho a zdravotného úseku
 • spolupracujú s externými odborníkmi
 • zabezpečujú poskytovanie iných služieb / pedikúrka, masér, holič, /

Okrem každodenného výchovného pôsobenia, ktoré je vypracované individuálne k osobitostiam a potrebám klientov, pracovníci uskutočňujú aj inovatívne programy a využívajú liečebno-terapeutické a zážitkové formy práce, akými sú:

Arteterapia

Arteterapia disponuje výnimočnými špecifickými možnosťami pozitívneho rozvoja a liečby osobnosti pomocou výtvarných disciplín. S našimi klientmi podľa záujmu využívame rôzne výtvarné techniky: maľovanie, kreslenie, koláž, asambláž (znovu usporiadanie celku), maľovanie na sklo, na kamienky, na prírodný materiál, obľúbená je servítková technika a otláčanie, práca s prírodninami a drôtom, lepenie, strihanie, trhanie, textilná technika, práca s moduritom, plastelínou, cestom a iné. Jednotlivé techniky uskutočňujeme podľa cieleného výberu buď individuálnou formou, pričom vzniká úzky kontakt a intenzívny emocionálny zážitok, alebo skupinovou formou, ktorá je náročnejšia, ale sociálne učenie prebieha rýchlejšie.

Gardenterapia

V rámci tohto prístupu učíme klienti zručnostiam potrebným pre život, estetizácii prostredia a enviromentálnemu cíteniu. Pri polievaní a ošetrovaní kvetov a v rámci pobytu vonku klienti spoznávajú prírodu, zvieratká, starajú sa o živú prírodu v našej záhrade, naučia sa orientovať v priestore s prepojením aj na pohybovú terapiu. Tieto výchovné programy podporujú a rozvíjajú jemnú motoriku, motorickú koordináciu.

Rehabilitačná starostlivosť

Prioritou tohto prístupu je udržiavanie a zlepšovanie zdravotného stavu. Rehabilitačné cvičenia cielene aplikujeme podľa vopred vypracovaného individuálneho rehabilitačného plánu, ktorý je vytvorený pre každého klienta s dôrazom na jeho zdravotný stav a diagnózu. Uplatňujeme kondičné cvičenia, relaxačné cvičenia s doprovodom hudby, posilňovacie cvičenia a mäkké techniky. Z fyzikálnej terapie využívame klasickú masáž, ktorú aplikujeme podľa potreby a zdravotného stavu klienta.

Zdravotná starostlivosť

Pravidelné lekárske vyšetrenia, liečba, kontroly sú zabezpečené u praktického lekára a u odborných lekárov. Veľký dôraz kladieme na dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad a opatrení a na mobilizačnú rehabilitáciu. Klientom sa podávajú lieky, sleduje sa dodržiavanie osobnej hygieny a ich celkový zdravotný stav. Zabezpečuje sa telesná aktivita prechádzkami, masáž celého tela a pedikúra. Liečebno – preventívnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť zabezpečuje  praktický lekár , psychiater, neurológ, internista. 

Počasie v obci Číž:


wheather api janci
21 °C

Počet návštev:

   477